Nunspeet, stationsomgeving

Behoefte aan een bredere blik

Al jaren wordt getracht de situatie in de stationsomgeving van Nunspeet te verbeteren. Eerder verrichte studies benaderen de opgave vooral infrastructureel en verkeerskundig. Er is behoefte aan een integraal verhaal, waarbij ook gericht wordt op de sociaal-maatschappelijke en economische functie van het gebied. Het O-team is om die reden benaderd om te helpen de opgave breder en scherper te formuleren, zodat grip ontstaat op een integrale benadering daarvan.

“Het O-team heeft de inhoudelijke opgave in de stationsomgeving verbreed en aangescherpt en vervolgens waardevolle ideeën aangeleverd voor de verdere aanpak”. Marije Storteboom, wethouder.

Participatieve gebiedsontwikkeling

Tijdens het project werd nauw samengewerkt met diverse geledingen van de gemeente. Middels een co-creatief proces hebben ook ondernemers, culturele instellingen en bewoners een centrale rol gespeeld in het project. Parallel aan dit traject loopt namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek om de gevaarlijke spoorwegovergang te verbeteren. ProRail voert het programma uit.

Langzaam verkeer, placemaking en een landschappelijke invalshoek

Om de opgave te voorzien van nieuwe inzichten, is de opgave door drie externe bureaus op een ontwerpende manier onderzocht. Omdat de aanwezigheid van de auto domineert, heeft Studio1:1 een verkenning verricht naar de beleving van voetgangers en fietsers in het gebied. Door middel van belevingsklokken en belevingsroutes is inzichtelijk gemaakt hoe het gebied voor voetganders en fietsers aangenamer ingericht kan worden. Daarnaast heeft het Amsterdamse bureau Placemaking Plus met veldwerk en een interactieve place game met diverse stakeholders een visie op programma ontwikkeld voor de korte termijn en de lange termijn. West8 heeft een studie verricht naar stedenbouwkundige kwaliteiten in het gebied en de landschappelijke positionering van Nunspeet in de omgeving. Daarbij zijn recreatieve potenties benoemt en zijn alternatieven voor verkeerskundige ingrepen onderzocht.

Een integrale aanvliegroute voor een identiteitsvolle gebiedstransformatie

Alle aanbevelingen dienen het doel om de complexe verkeerssituatie in het gebied te ontspannen en meer verblijfskwaliteit in het gebied te realiseren. Verder biedt het herinrichten van het Stationsgebied kansen om de fysieke verbinding tussen dorp en Veluwe te versterken.

  • Bekijk de spoorwegovergang met de huidige verkeersproblematiek op een hoger schaalniveau
  • Maak de spoorzone in Nunspeet niet nog complexer door een omvangrijke onderdoorgang.
  • Denk na over alternatieve tracés en de zorgvuldige inpassing wanneer toch gekozen wordt voor een onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer.
  • Verricht nader onderzoek naar verkeerssoorten en bestemmingen en denk na over doelgroepgerichte oplossingen
  • Onderzoek de mogelijkheden voor een tunnel voor langzaam verkeer onder het station
  • Besteed aandacht aan de entreefunctie en de verbinding met de Veluwe
  •  In het vervolgtraject is bijzondere aandacht wenselijk voor programmering en verblijfskwaliteit
  • Maak een strategie waarbij tijdelijke invullingen toewerken naar de gewenste programmering op de lange termijn

Daarnaast werd geadviseerd de energieke samenwerking met diverse betrokken partijen voort te zetten om zo tot een breed gedragen en integraal eindproduct te komen. Het traject van het O-team is de start van een co-creatief werkproces waar de gemeente de komende maanden mee aan de slag gaat. Als bijvangst heeft het netwerk van het O-team een nieuwe samenwerkingspartner opgeleverd voor de gemeente. West8 zal de komende maanden de ateliers begeleiden en ontwerpvoorstellen doen voor de daadwerkelijke herinrichting van het gebied.

Het eindadvies van het O-team is hier te raadplegen.

De verkenningen van de bureaus zijn hieronder als bijlage opgenomen:

Bijlage 1 Belevingswaarde langzaam verkeersdeelnemers door Studio1:1

Bijlage 2 Kansen van placemaking en place game report door Placemaking Plus

Bijlage 3 Stedenbouwkundige en landschappelijke aanknopingspunten door West8 Urban Design and Landscape Architecture

Lees het artikel voor de volledige reactie van verantwoordelijk projectwethouder Marije Storteboom.

Op de website ‘samen over weg’ is meer informatie te vinden over het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen.