Den Helder/Texel, bereikbaarheid

Omschrijving opgave

De afgelopen decennia is er veelvuldig onderzoek geweest naar het verbeteren van de bereikbaarheid van zowel Texel als Den Helder. Deze onderzoeken hebben tot hevige discussies geleid, maar een integrale oplossing voor de problematiek is uitgebleven. Door onder andere de toename van de offshore bevoorrading vanuit Den Helder en de toenemende recreatieve bewegingen van en naar Texel komen de leefbaarheid en bereikbaarheid van het gebied in de toekomst verder onder druk te staan. Het vermoeden bestaat dat de oplossing niet alleen in het domein van verkeer en vervoer gezocht moet worden. Er is behoefte om de opgave breder te verkennen.

Betrokken partijen

Vanwege het multidimensionale karakter van de vraag is een groot aantal stakeholders bij het proces aangehaakt. De gemeente Den Helder, de gemeente Texel en de provincie Noord-Holland zijn om die reden zowel ambtelijk als bestuurlijk vertegenwoordigt. Andere belangrijke rechtspersonen zijn het regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt!, Citymarketing Den Helder, Port of Den Helder, Zeestad, de Helderse Valei, Texels Ondernemers Platform, VECOB, Peterson, TESO, VVV Texel en de Koninklijke Marine.

Aanpak O-team

Het O-team heeft daarop een aanpak gekozen waarbij de belangen, belemmeringen en standpunten van alle partijen onder het voetlicht worden gebracht. Daarvoor is samen met de diverse stakeholders een aanpak opgesteld. Rupert Paker Brady heeft een groot aantal personen geïnterviewd. Bureau Islant heeft het grote aantal bestaande oplossingsrichtingen geanalyseerd en beoordeeld. Deze verkenningen dienen een gemeenschappelijk gedragen probleemanalyse en uiteindelijk een concreet handelingsperspectief.

Resultaat

De set conclusies en aanbevelingen zijn vertaald naar een eindadvies dat is aangeboden aan de betrokken partijen. In het advies valt grofweg een scheiding te maken tussen ‘harde’ en ‘zachte’ oplossingsrichtingen. Uitsluitend werken aan fysieke maatregelen om de congestie te bestrijden in Den Helder zal immers niet afdoende zijn. De kern van het voorstel is dat in de colleges van de gemeenten Den Helder en Texel en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland samen met de directie van TESO, de Marinewerf en het havenbedrijf moeten vaststellen welke oplossingsrichtingen niet verder in beschouwing moeten worden genomen en welke wel. Dat levert een doorzicht naar een algehele visie op de lange termijn en een handelingsperspectief voor ingrepen die op korte termijn kunnen plaatsvinden.

Raadpleeg het eindrapport met conclusies en aanbevelingen van het O-team met als bijlage het onderzoek van Islant.