Waarom het O-team?

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen te maken met steeds ingewikkeldere vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening. Het O-team is door de minister van Infrastructuur en Milieu opgericht om deze lokale overheden te steunen in het vinden van inventieve oplossingen.

De Omgevingswet is hier een belangrijke pijler in. Met de komst van de Omgevingswet krijgen lokale overheden steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van ruimtelijke ordening. Lokale bestuurders krijgen meer armslag voor snellere en betere besluiten. Door minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. De wet bundelt 26 bestaande wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Invloeden op het gebruik van ruimte

Lokale overheden krijgen te maken met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen die belangrijke gevolgen hebben voor het gebruik van ruimte. Denk daarbij aan de groei van de steden en de krimp van het aantal inwoners in veel plattelandsgemeenten.

Maar ook ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie beïnvloeden de manier waarop we ruimte gebruiken en inrichten. Zelfrijdende auto’s, nieuwe bouwtechnologieën, het gebruik van steeds meer alternatieve energiebronnen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van technologische ontwikkelingen die de inrichting van ruimte beïnvloeden.

Complexe problemen, veelzijdige oplossingen

Door al deze veranderingen is samenwerking en inventiviteit steeds belangrijker geworden. Ruimtelijke opgaven vereisen zeer uiteenlopende expertises. Ze vereisen geïntegreerde oplossingen en samenwerking tussen mensen uit verschillende vakgebieden en van verschillende overheidsorganisaties.

De minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz lanceerde daarom het idee van het O-team. Dat deed ze tijdens de opening van het Jaar van de Ruimte op 15 januari 2015. Op 15 december 2015 ging het O-team van start. Het O-team is in eerste instantie bedoeld als experiment. Daarmee wordt gekeken of het O-team kan helpen met de inzet van ontwerp bij lokale en regionale ruimtelijke opgaven.

Stimuleren van de expertise

De rol van het O-team blijft niet beperkt tot een bijdrage aan individuele projecten. Het team stimuleert ook de expertise op het gebied van ruimtelijke opgaven bij gemeenten, provincies en waterschappen in brede zin.

Dat doet ze door – samen met de opdrachtgevers - lessen te leren uit de gekozen projecten. Welke problemen komen ze tegen? Welke innovatieve oplossingen worden gevonden? Hoe wordt er samengewerkt en met wie?

Deze lessen worden gepubliceerd op deze website. Zo wordt kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening verspreid. Het O-team levert daarmee een bijdrage aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de ruimtelijke ordening in Nederland.