Werkwijze O-team

(Een animatie.)

VOICE-OVER: Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen rond thema's als mobiliteit, klimaat en energie volgen elkaar snel op.
Het is voor lokale overheden, maatschappelijke organisaties bedrijven en burgers steeds moeilijker om de leefomgeving goed in te richten.
In sommige gebieden neemt het aantal bewoners af, terwijl andere juist groeien.
Lege binnensteden en verlaten bedrijventerreinen zetten de leefbaarheid onder druk.
Deze en andere ruimtelijke uitdagingen spelen vooral op lokaal niveau.
Met de komst van de Omgevingswet krijgen lokale overheden meer verantwoordelijkheden en ook meer ruimte voor lokaal maatwerk en snellere besluitvorming.
Om decentrale overheden en maatschappelijke organisaties te helpen bij deze steeds ingewikkeldere vraagstukken heeft minister Schultz van Haegen eind 2015 het O-team gelanceerd.
Het O-team is een onafhankelijk team dat ondersteuning biedt bij het vinden van oplossingen voor complexe lokale vraagstukken.
Iedereen, zowel burger als overheidsinstantie met een complexe gebiedsvraag kan de hulp van het O-team inroepen.
Het O-team komt in actie als de vraag voldoende concreet is er verschillende soorten opgaven zijn verspreid over het land en er meerdere betrokkenen zijn.
Kijk, dit is een voorbeeld van zo'n ingewikkelde opgave.
Het stationsgebied vlak bij het centrum van de stad kent veel leegstand en kan een impuls gebruiken.
Hoe maken we dit gebied aantrekkelijker, beter bereikbaar duurzamer en ook multifunctioneler?
Het O-team gaat eerst met de vraagsteller in gesprek over de gebiedsvraag en besluit daarna of ze met de vraag aan de slag gaat.
Samen spannen zij zich in om de problematiek van de gebiedsopgave zo scherp mogelijk in beeld te krijgen.
Vervolgens zet het O-team, samen met de opdrachtgever, haar ontwerpkracht in om de opgave te verkennen en de opdrachtgever te inspireren met nieuwe innovatieve oplossingsrichtingen.
Waar ligt in deze complexe situatie het opdrachtgeverschap?
Welke partijen kunnen hierbij helpen?
Het O-team werkt intensief met de opdrachtgever samen door middel van workshops, veldbezoeken of ontwerpateliers.
Maatwerk dus, want elke situatie is uniek.
Met verschillende oplossingsrichtingen een netwerk van kansrijke partijen en nieuwe inspiratie kan de opdrachtgever de ontwerpopdracht concreet gaan uitwerken.
Heeft u ook een complexe lokale ontwerpvraag kijk dan op de website van het O-team voor meer informatie en dien uw aanvraag in.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Het O-team. Ontwerpkracht voor opdrachtgevers. www.oteam.nl/.)