Presentatie werkwijze O-team voor bestuurders

Eind september presenteerden Joost Schrijnen en Hilde Blank van het O-team hun aanpak in een door het waterschap Rivierenland georganiseerde bijeenkomst voor bestuurders uit de regio. Blank: “Wij hebben onze rol als O-team bij het project Hof van Holland bij Nijmegen toegelicht. Daar speelt zowel een dijkversterking als de ontwikkeling van een woonwijk.”

Het idee dat veel opgaven om meer vragen dan alleen een technische oplossing, wordt breed gedeeld is de stellige overtuiging van Blank. “Onze aanpak kon zeker op de belangstelling van de aanwezige regiobestuurders rekenen. Bovendien is het voor hen heel zinvol om samen naar oplossingen te kijken in plaats van iedereen voor zich. Dan gaat het bijvoorbeeld om het meenemen van het effect van een lokale ingreep op de grotere schaal, de langere termijn, en de kwaliteit van het landschap. Het besef om dat te doen is bij veel bestuurders aanwezig. Dat betekent ook dat je niet te snel een pragmatische oplossing kiest. Het is juist heel waardevol de opgave eerst vanuit verschillende invalshoeken onder de loep te nemen.”

Met advies is de kous niet af

“Een les die het O-team heeft geleerd en meeneemt naar andere projecten”, zegt Blank, “is dat het belangrijk is om ook na een advies betrokken te blijven. Met ons advies is de kous niet af. Als we als O-team helemaal uit beeld zijn, is de kans aanwezig dat er weer teruggegrepen wordt op een ‘oude’ oplossing. Dat is ook niet vreemd. Want zo’n projectorganisatie werkt al jaren aan hun opgave.”

Nazorg als belangrijke afrondende stap

“Door de bijeenkomst met bestuurders uit de regio waren we weer even in beeld”, vervolgt Blank. "Dat leidde tot nieuwe gesprekken en gaf het onderzoek naar de integrale aanpak van dijkversterking en wijkontwikkeling weer een stevige impuls. De bijeenkomst heeft daarmee in positieve zin bijgedragen aan het proces. Het heeft het denken ‘losgemaakt’ en ruimte gecreëerd. Tegen onszelf hebben we gezegd: die nazorg moeten we echt leveren. Het is een belangrijke afrondende stap die we met de partijen moeten zetten die met een opgave bezig zijn. Dat nemen we ook mee in de manier waarop we bij andere projecten te werk gaan.”