Home

Het Ontwerpteam (O-team) helpt lokale overheden bij het oplossen van complexe ruimtelijke vraagstukken. Het onafhankelijke team bestaat uit drie experts die opereren namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Door het inzetten van de kracht van ontwerpend onderzoek en het multidisciplinaire O-team ontstaan er verrassende oplossingsrichtingen vanuit verschillende invalshoeken.